Doelstellingen

“ Winnaars zijn niet de speelsters die nooit falen, maar de speelsters die nooit opgeven.

 

 

DOELSTELLING JEUGDWERKING

 

Maatschappelijk

 

In België weegt het vak lichamelijke opvoeding doorgaans niet door. Niettemin vertoeven de jongeren vrij lang op school. De hedendaagse technologische revolutie (computerspelletjes, internet…) kluistert velen aan een stoel. Jeugdig overgewicht is een reëel en wijd verspreid probleem. Beweging kan soelaas brengen. Hierbij kunnen sportverenigingen hun steentje bijdragen.

 

Volleybal is een ploegsport. Naast het fysieke aspect, blijkt het sociale een grote impact te hebben op het zich wel bevinden. In de sportclub krijgen de speelsters de gelegenheid om te communiceren over wel en wee, en worden er nieuwe vriendschapsbanden gesmeed.

 

Hierdoor wordt het ook wel eens moeilijk om ballonnetjes te doorprikken. Jeugdspeelsters evolueren niet allemaal op hetzelfde elan. Op een gegeven ogenblik wordt het dan kiezen tussen vriendinnen of persoonlijke ambitie.

 

 

Omkadering

 

VBC St Joris ijvert ernaar zoveel mogelijk met kwalitatieve, gediplomeerde train(st)ers te werken. Het bestuur moedigt jeugdtrain(st)ers aan zich verder te ontwikkelen door het volgen van clinics of cursussen. Die aanmoediging vertaalt zich in een financiële tussenkomst (deelnemerskost).

 

Sportspecifiek

 

VBC St Joris is een club waar meisjes van allerlei niveau terecht kunnen. De minimumleeftijd is 3de kleuter – 1ste leerjaar. Instromers worden vanaf miniemenleeftijd beoordeeld naar potentieel toe. We trachten een eventuele achterstand te overbruggen door de speelster bij een jongere leeftijdscategorie te laten trainen of door extra aandacht binnen eenzelfde categorie.

  

De trainingslocatie van VBC St Joris bevindt zich in de sporthal van Beernem. Competitiewedstrijden gaan eveneens in sportbark Drogenbrood, Beernem door.

  

VBC St Joris telt een damesploeg : 4de provinciale en jeugdploegen preminiemen, miniemen, kadetten, scholieren. VBC St Joris ijvert ernaar elke jeugdspeelster naar haar hoogst mogelijke niveau te begeleiden.

 

 

VERWACHTINGEN SPEELSTERS

 

Algemene houding

 

Een positieve ingesteldheid t.a.v. de club in het algemeen, de ploeg en de omkadering. D.w.z. dat iedereen inspanningen levert om de werking van de club te ondersteunen, dat de speelsters leren omgaan met verschillende karakters en het groepsbelang boven het eigenbelang plaatsen.

Elk lid engageert zich, wat zich uit in optimale aanwezigheid op trainingen en wedstrijden, alsook bij extra-sportieve activiteiten

De speelsters tonen respect voor de accommodatie en het materiaal, zowel in eigen sportcomplex als op verplaatsing.

De speelsters gedragen zich voornaam : behoorlijk taalgebruik, geen kauwgom op het terrein enz.…

Zij zorgen ervoor dat zij zo fit mogelijk zijn bij de aanvang van een sportieve prestatie (training, wedstrijd). Alcohol en drugs worden niet getolereerd.

Er wordt niet gerookt of alcoholische dranken genuttigd binnen de context van een sportieve prestatie.

Geen gebruik van GSM tijdens trainingen en wedstrijden (behalve uitzonderingssituaties).

Bij conflictsituaties wordt een speelster geacht zich te richten tot de train(st)er, open te staan voor communicatie en te willen ijveren voor een constructieve oplossing.

Een speelster respecteert vooropgestelde deadlines (betalen lidgeld, inschrijvingen, antwoorden, enquêtes enz.…).

Er wordt gevraagd de website regelmatig te raadplegen.

 

  

Wedstrijden

 

 • Aanwezigheid op het terrein : 45’ voor aanvang thuiswedstrijd, 35’ op verplaatsing.
 • Geen waardevolle voorwerpen in de kleedkamer laten liggen. De GSM blijft in de sporttas.
 • Elke speelster draagt de reglementaire clubuitrusting (broekje en shirt).
 • Wie niet speelt, supportert van op de bank, of houdt zich aandachtig bezig met het scorebord. Op de bank wordt er niet gesnoept of worden er geen gesprekjes gevoerd die niets met de wedstrijd te maken hebben.
 • Er wordt niet gediscussieerd over de keuze van de ploegopstelling.
 • Tijdens een time-out worden alle speelsters zo vlug mogelijk bij de coach verwacht, en volgen allen de richtlijnen. Oogcontact!
 • De inzet van elk individu moet optimaal zijn.

 

Er wordt niet gediscussieerd met de scheidsrechter, en evenmin met familieleden of supporters.

Er is maar 1 coach. Tijdens de wedstrijd houden de speelsters (oog)contact met de coach.

De speelsters geven blijk van zelfbeheersing. Negatieve, impulsieve reacties, zoals bal wegtrappen, vloeken enz…, worden geweerd.

Fairplay t.a.v. de tegenstander.

Na afloop van elke wedstrijd worden de tegenspeelsters, hun coach en de scheidsrechter begroet.

De kapitein tekent bij aanvang en afloop van de wedstrijd het wedstrijdblad, en meldt na de toss aan de coach welke ploeg start met de opslag.

Aanwezigheden, ingesteldheid, klaarzetten en opruimen materiaal

 

 

VERWACHTINGEN TRAIN(ST)ERS

 

Trainingen

 

 • toont het voorbeeld qua stiptheid, houding, taalgebruik en gedrag.
 • maakt de nodige afspraken om een goede ploegwerking en –geest te bewerkstelligen. De meeste afspraken staan verwoord in ‘verwachtingen van de speelster’.
 • wijst speelsters terecht die afwijken van de gewenste attitude. Dit gebeurt eerst individueel. Als de normale werking hieronder lijdt, wordt een beroep gedaan op de jeugdcoördinator.
 • waakt erover dat de speelsters niet nodeloos andere trainingen storen.
 • houdt de aanwezigheden bij.
 • bereidt elke training voor.
 • volgt de technische lijn.
 • werkt aan een evolutie op lange termijn : individueel technisch, alsook tactisch.
 • geeft voldoende feedback tijdens de trainingen.
 • stimuleert en motiveert.
 • implementeert ‘de wil om te winnen’.
 • prikkelt het verantwoordelijkheidsgevoel van de speelsters.
 • neemt verantwoorde beslissingen wanneer een speelster een kwetsuur meldt.
 • waakt over het materiaal (sluiten ballenbak, sleutels op hun plaats…).
 • meldt zo vlug mogelijk wanneer hij/zij geen training kan geven.
 • zoekt eerst zelf een vervanger. Indien dit niet lukt, contacteert hij/zij de jeugdcoördinator.
 • motiveert de speelsters om actief deel te nemen aan extra-sportieve activiteiten binnen de club.
 • staat achter selectiewerking (provinciaal en VVB).
 • zorgt ervoor dat kinderen na afloop van de training niet onbewaakt worden achtergelaten. Er blijft steeds toezicht tot alle kinderen zijn vertrokken.
 • laat mogelijke instromers (in principe tot miniemen, tenzij anders beslist in samenspraak met jeugdcoördinator) 2 à 3 maal meetrainen. Daarna deelt hij/zij de bevindingen mee en formuleert een advies

 

 

Wedstrijden

 

 • behandelt de speelsters gelijkwaardig.
 • bepaalt wie wanneer speelt.
 • laat alle speelsters aan bod komen. Hij/Zij mag beperkingen opleggen aan speelsters die zich niet voldoende inzetten op trainingen of wedstrijden. Uitzonderlijk, en dit in samenspraak met de jeugdcoördinator, kunnen speelsters met te grote achterstand tijdelijk minder worden opgesteld. (vb. bij instromers.)
 • coacht gericht en verwacht geen dingen die nog niet op training werden behandeld.
 • coacht met voldoende zelfbeheersing. Geen overdreven emotionaliteit of conflictsituaties met publiek.
 • heeft oog voor de speelsters op de bank en aan het scorebord.
 • geeft het voorbeeld betreffende fairplay.
 • evalueert samen met de ploeg een wedstrijd. Dit gebeurt best de eerstvolgende training (emoties weggeëbd).
 • regelt b.v. het transport bij uitwedstrijden, houdt zich bezig met het ophalen van briefjes of geld (verkoopacties), …
 • spreekt ouders aan die 2de coach willen spelen, of demotiverend ‘supporteren’.
 • kan eventueel een wedstrijdverslag opmaken. Deze wordt gepubliceerd op de website.
 •  

 

Verder

 

 • woont trainersvergaderingen bij.
 • doet een inspanning om zich bij te scholen. Binnen de club kan dit ook worden georganiseerd.
 • spreekt ouders aan wanneer hij/zij beslist een speelster tijdelijk niet te laten spelen en trainen wegens kwetsuur.
 • spreekt ouders aan wanneer een kind te vaak probleemgedrag vertoont.
 • is bereid ouders te woord te staan.
 • communiceert alles wat belangrijk kan zijn voor het bestuur, aan het bestuur.
 • geeft de speelsters de kans hun bevindingen betreffende de ploeg- en/of clubwerking (evaluatiemomenten) kenbaar te maken.
 • zoekt geen intimiteit bij minderjarige speelsters. Indien dit toch wordt vastgesteld, volgt onmiddellijke uitsluiting uit de club.
 •  

 

 

 

VERWACHTINGEN OUDERS


 • Steunen de club en de train(st)er door een positieve attitude t.a.v. vooropgestelde afspraken binnen de club en de ploeg in het bijzonder.
 • Voor de ouders van de allerkleinsten : Zij doen er alles aan om hun kinderen tijdig naar de zaal te brengen en af te halen. Ook melden zij tijdig afwezigheden.
 • Stimuleren hun kind(eren) om hun engagement te blijven waarmaken.
 • Tonen voldoende interesse voor de inspanningen van hun dochter(s).
 • Spreken de train(st)er of een bestuurslid rechtstreeks aan wanneer zij niet akkoord gaan met genomen beslissingen.
 • Supporteren voor de ploeg, niet enkel voor eigen dochter.
 • Supporteren altijd voor een ploeg, nooit tegen. Een pluim voor een actie van de tegenstanders kan een uitermate positief klimaat genereren.
 • Pogen niet hun eigen dochter te coachen tijdens wedstrijden.
 • Hebben respect voor scheidsrechters, en dit in het besef dat een scheidsrechter zich ook kan vergissen. (De beste stuurlui…)
 • Leggen geen extra druk op de schouders van hun eigen kind(eren), waardoor die minder goed presteren en geen plezier meer beleven aan hun sport.
 • Helpen in voldoende mate instaan voor transport bij uitwedstrijden.
 • Er wordt gevraagd de website regelmatig te raadplegen.