Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

 

VBC St-Joris hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd).

 

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. VBC St-Joris houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil- len wijzen en deze respecteren.

 

 

 1. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

 

Uw persoonsgegevens worden door VBC St-Joris verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 

 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van VBC St-Joris (uitvoering overeenkomst)
 • het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (toestemming betrokkene)
 • het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

 

 

 1. Welke gegevens verzamelen en verwerken we?

 

 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : identiteitskaartnummer
 • Rijksregisternummer
 • Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit
 • Een ploegfoto

 

 1. Wie gebruikt deze gegevens?

 

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

 

 • Communicatie tussen trainer, bestuur en lid
 • Aansluitingen van leden bij Volley Vlaanderen
 • Het verzorgen van de internetomgeving (webhosting)

 

De gegevens worden verwerkt en gebruikt door volgende externe organisaties:

 

 • Volley Vlaanderen
 • KWVBV
 • Gemeente Beernem

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkers- overeenkomst hebben afgesloten.

 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

 

 

 1. Bewaartermijn


VBC St-Joris bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waar- voor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

VBC St-Joris verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan noodzakelijk voor de werking van de club.

 

 

 1. Beveiliging van de gegevens

 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 

 • Alle personen die namens VBC St-Joris van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

 

 1. Uw rechten omtrent uw gegevens

 

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.

 

Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

 

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

 

 1. Klachten


Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

 

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

 

 1. Wijziging privacy statementVBC St-Joris kan zijn privacy statement wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 24 augustus 2020.

Versie 1